الکترو گيربکس

الکترو گيربکس ها در طراحي و ساخت ماشين ها و تجهيزات جابجايي و انتقال نقش پر اهميتي دارند.
براي انتخاب الکترو گيربکس موارد زير مورد توجه قرار مي گيرد:
توان ورودي الکترو گيربکس
دور ورودي الکترو گيربکس
دور خروجي الکترو گيربکس
اندازه گشتاور خروجي
همچنين در انتخاب الکترو گيربکس بايد به دستگاه و وسيله اي که الکترو گيربکس براي ان انتخاب ميشود توجه داشت .
دما و شرايط محيطي نيز در انتخاب الکترو گيربکس بسيار موثر است . گرد و خاک ، رطوبت و ... ميتواند در عملکرد الکترو گيربکس تاثير گذار باشد .
يکي ديگر از عوامل قابل توجه در انتخاب و بستن الکترو گيربکس ، نوع سيستم انتقال مي باشد . اين نکته که اين انتقال به صورت مستقيم است يا از طريق کوپلينگ کلاچ صورت ميگيرد ، حائز اهميت مي باشد.
نوع آرايش و چيدمان محورها نيز از عوامل مهم در انتخاب الکترو گيربکس مي باشد.
در نصب الکترو گيربکس بايد موارد زير را رعايت نماييد :
الکترو گيربکس حتما بايد به پايه اي محکم و پيچ شده باشد تا از ارتعاش ان در حين کار جلوگيري شود.
کاسه نمدها بايد پوشانده شود تا مانع از زنگ زدگي الکترو گيربکس شود.


منبع این نوشته : منبع
الکترو ,توجه ,انتقال ,انتخاب الکترو ,الکترو گيرببايد ,ورودي الکترو ,الکترو گيربدور ,ورودي الکترو گيربدور