پمپ گريز از مرکز

از آنجا که پمپ گريز از مرکز داراي تنوع و گستردگي فراواني بوده و هزينه هاي نصب و نگهداري و تعميرات آن نيز بسيار مقرون به صرفه تر از ساير انواع پمپ آب مي باشد ، عموما از اين نوع پمپ يعني پمپ گريز از مرکز در اکثر صنايع استفاده ميشود.
يکي از عمده ترين مصارف پمپ گريز از مرکز ، نقل و انتقال آب و ديگر سيالات سبک مي باشد . البته در مواردي از پمپ گريز از مرکز براي انتقال سيالات سنگين نيز استفاده مي شود که در اين صورت بايد از پروانه هاي قويتري در پمپ گريز از مرکز استفاده نمود.
اصولا تعمير و کار بر روي قسمتهاي داخلي يک پمپ گريز از مرکز بسيار ساده مي باشد و اين خود يکي از دلايل استفاده گسترده پمپ گريز از مرکز در صنايع مختلف مي باشد.
طرز کار پمپ گريز از مرکز
اساس کار پمپ گريز از مرکز بر پايه نيروي گريز از مرکز مي باشد . به اين صورت که زمانيکه که آب يا سيال وارد دهانه پمپ و بخش مرکزي پمپ گريز از مرکز مي شود ، به دليل حرکت دوراني و چرخشي پره هاي پروانه ، همزمان به بيرون نيز رانده مي شود . سرعت آب يا هر سيالي که وارد پمپ گريز از مرکز شده است ، در بخش خارجي پروانه زياده بوده و اين باعث مي شود که ميزان حرکت سيال نيز افزايش يابد . هر چه ميزان ورود سيال به داخل پمپ گريز از مرکز بيشتر باشد ، ميزان حرکت ان نيز در بدنه پمپ گريز از مرکز بيشتر خواهد بود که در نهايت ، آب (سيال) با فشار از دريچه يا دهانه خروجي پمپ گريز از مرکز به بيرون پرتاب مي شود.


منبع این نوشته : منبع
گريز ,مرکز ,سيال ,استفاده ,ميزان ,پروانه ,مرکز بيشتر ,ميزان حرکت